0

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Credit Card Keys Nederland BV

Artikel 1.

 1. Alle offertes, acceptaties van offertes en aldus tot gekomen koopovereenkomsten vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden.
 2. In deze Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden wordt onder opdrachtgever mede verstaan de koper en/of de afnemer. Onder het geven en aannemen van een opdracht wordt mede verstaan respectievelijk het kopen en verkopen en onder leveren mede het verrichten van werkzaamheden al dan niet met bijlevering van materiaal.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

Artikel 2.

 1. Alle aanbiedingen, alsmede daarin genoemde levertijden zijn vrijblijvend tenzij expliciet anders vermeld.
 2. De overeenkomst komt eerst tot stand eerst, nadat acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt. Uit deze acceptatie moet blijken dat de koper zich verenigt met de toepasselijk verklaring van deze Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden.
  1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen op deze Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden zijn slechts van kracht indien schriftelijk tussen koper en verkoper overeengekomen.
  2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging dan wel verlaging van kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
  3. Bij verhoging van bestaande of bij heffing van nieuwe rechten in Nederland of in het land van herkomst van de onderhavige producten, dan wel bij een wijziging van de kosten in één dier landen, voor zover de hierdoor lopende leveringscontracten en nog niet uitgevoerde opdrachten worden getroffen, behoudt de verkoper zich het recht voor de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

Artikel 3.

  1. De bezorging van de goederen vindt plaats door afgifte aan de vervoerder of de expediteur, die met het vervoer of de expeditie wordt belast.
  2. De goederen reizen voor risico van de koper.
  3. Vrachtkosten en de kosten van de gebruikelijke transportverzekering komen voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  4. De eerste levering geschiedt uitsluitend onder rembours.
  5. Bestellingen boven € 1000,00 exclusief BTW dienen vooraf 50% te worden voldaan - 50% na levering binnen 8 dagen.
  1. Overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer finale termijnen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
  2. Overeengekomen leveringstermijnen vangen aan op de datum dat waarop verkoper de order heeft bevestigd. Bij bedrukte voorwerpen vangt de leveringstermijn aan nadat alle benodigde materialen (ontwerpen, films, clichés e.d.) door de verkoper zijn ontvangen.
  3. De leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst door overmacht verhinderd wordt aan zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen. Van overmacht is sprake indien verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsdreiging, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in energielevering. Dit alles geldend voor de verkoper, als ook voor derden van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij de opslag of gedurende het transport en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van de verkoper ontstaan.

Artikel 4.

  1. Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.
  2. Koper zal geen aanspraken jegens de verkoper doen gelden, nadat het geleverde geheel of ten dele in gebruik is genomen, aan derden is doorgeleverd of is bewerkt of verwerkt.
  3. Verkoper wordt bij eventueel ondeugdelijkheid van het geleverde alsnog in de gelegenheid gesteld om zulks te herstellen.
  4. Verkoper is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in modellen, materialen en informatiedragers die door de verkoper zijn verstrekt.
  5. De koper zal de verkoper vrijwaren in en buiten rechte voor het uitvoeren van opdrachten welke beschermd zijn door auteursrechten of enig ander industrieel eigendom.
  1. De verkoper is niet aansprakelijk voor de schaden en kosten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden van nalatigheid van de verkoper. diens medewerkers dan wel andere personen door hem tewerkgesteld, tenzij sprake is van opzet cq. grove schuld.
  2. Verkoper is nimmer aansprakelijk door schade voortvloeiend uit overschrijding van de levertijd.
  3. Koper zal verkoper vrijwaren en schadeloos stellen voor alle kosten en schaden welke door de verkoper mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor de verkoper niet aansprakelijk is.

Artikel 5.

  1. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopprijs en de eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich eigendom van de te leveren/of geleverde goederen voor.
  2. Indien bij de verkoper gerede twijfel bestaat aan de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van het te leveren uit te stellen, totdat koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Koper is dan tevens aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde levering te lijden schade.
  1. De koopprijs omvat behalve de prijs voor de goederen, de kosten voor verpakking, het transport, afleveringskosten en eventueel door derden opgelegde heffingen.
  2. Kosten van eventuele ontwerpen, films, clichés e.d. behoren niet tot de koopprijs en worden separaat berekend.
  3. Verkoper is gerechtigd voor uitvoering van de opdracht van koper een zekerheidsstelling te verlangen. Zolang deze zekerheidsstelling niet is verschaft, kan verkoper de leveringsverplichting op schorten.
  4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling door de koper contant bij aflevering of op rekening en altijd tegen overlegging van een factuur, zonder enige korting tenzij anders overeengekomen.
  5. Verrekening door de koper van eventuele vorderingen op de verkoper is niet toegestaan.
  6. Indien levering geschiedt tegen andere betalingscondities als hiervoor bedoeld, dan zijn de afwijkende condities op de factuur vermeld.
  7. Indien koper niet tijdig aan zijn verplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van 7 dagen, is de verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor alle door de verkoper geleden schade.
  8. Bij wanprestatie van de koper komen de kosten van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassotarieven worden berekend aan de hand van de algemeen geldende normen en bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag waarop ze betrekking hebben. 2. i. Particulieren worden uitsluitend geleverd na vooruitbetaling d.m.v. Ideal.
  9. Goederen worden aan particulieren alleen uitgeleverd nadat het volledig bedrag van de koopsom vooraf aan ons voldaan is.

Artikel 6.

  1. Onverminderd het vorengaande wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op een tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichting als boedelschuld erkent.
  2. Schaden en kosten van de verkoper, voortkomende uit de hiervoor bedoelde ontbinding van de koopovereenkomst, zijn en blijven voor rekening van de koper.

Artikel 7.

 1. Op al onze overeenkomsten, waarop deze Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlandse recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

Veilige betaling

We gebruiken de bekende betalingssystemen om online betalingen te vergemakkelijken. We slaan uw betalings- / kaartgegevens nooit op onze server op. Koop onze producten met het grootste vertrouwen.

Altijd een scherpe aanbieding

De goedkoopste producten voldoen vaak niet aan onze kwaliteitseisen.
Wij selecteren producten eerst op kwaliteit en herkomst en die producten bieden we je tegen scherpe prijzen aan in onze webshop.
Vaak zijn we ook nog de goedkoopste!

Bang om iets te missen?

Ontvang als eerste aanbiedingen, tips en nog veel meer!

Contact gegevens

Bel: +31 78 6198506

ma-vr: 9:00 – 16:00

Stuur ons een e-mail

Klantenservice

Over ons

Handige links

Zoeken